Tarifat 2019

  • Tarifat fikse, tarifat volumerike për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit, tarifat për administrim dhe shpenzimet për kyçjet në rrjetin e ujësjëllësit dhe kanalizimit si dhe tarifat për shërbimet tjera, mund t´i shkarkoni ose lexoni më poshtë.

  •  

  • Tarifat për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit