prokurimi

Njoftim për kontratë

 

Referenca Titulli Data e Publikimit Afati i Fundit
hj-13-036-121   Furnizim me pjesë elektrike 16.12.2013 08.01.2014
hj-14-001-136   Furnizim me rërë 29.01.2014 24.02.2014
hj-14-004-521   Rehabilitim i rrjetit te Ujesjellesit 11.02.2014 18.02.2014