Misioni dhe Vizioni

 
  • Të furnizojmë në vazhdimësi konsumatorët ekzistues dhe ata të rinjë me shërbime sa më cilësore për ujësjellës dhe kanalizime.
  • Përmirësimin e kualitetit të ujit të pijshëm; në pajtim me standardet e IKSHP.
  • Të sigurohemi për shëndetin publik dhe për përgjegjësitë e ndikimeve sociale dhe mjedisore për qytetarët dhe komunitetet e tërë regjionit.
  • Të ofrojmë shërbime kualitative dhe profesionale për konsumatorët tanë sipas normave dhe standardeve shërbyese në nivelin e ndërmarrjeve shërbyese publike të vendeve të përparuara.

 

  • Mbajtja dhe shfrytëzimi maksimal dhe rritja e aseteve është qëllimi kryesor i ndërmarrjes.
  • Në planin strategjik, zgjërimi i ndërmarrjes.
  • Maksimalizimi i të hyrave me një shfrytëzim sa më efikas të këtyre aseteve mbetet prioritet i ndërmarrjes.
  • Krijimi i ambienteve të favorshme të punës.
  • Ngritja e kapaciteteve të reja.